To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

REGULAMIN TERENU IMPREZY

AMERICAN FILM FESTIVAL - AMAZON OPEN AIR CAR CINEMA

odbywającej się w dniu 2 września 2016

przy budynku Amazon I w Bielanach Wrocławskich

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. (zwany dalej: "Organizatorem").

2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

 • uprawnienia uczestników;
 • obowiązki uczestników
 • warunki uczestnictwa w imprezie,
 • odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

4.Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • "Służby Porządkowe" i "Służby Informacyjne" - oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: zdjęcie, nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, podpis wystawcy.
 • "Teren Imprezy" - oznacza wyznaczony teren, położony przy budynku Amazon I, na którym przeprowadzana jest Impreza, od momentu zweryfikowania uprawnień stanowiących podstawę do wstępu na Teren ImprezyZa czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu opróżnienia obiektu z uczestników.

"Uczestnik Imprezy" - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie i:

 • W przypadku osób niebędących pracownikami Amazon i niezgłoszonymi przez pracownika: posiadającą ważny bilet zarejestrowany na stronie www.kinoamazon.pl
 • W przypadku pracowników Amazon: zgłoszoną na listę i posiadającą identyfikator
 • W przypadku osób zgłoszonych przez pracowników Amazon: przybywającą na imprezę wraz z pracownikiem Amazon

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1.Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny za okazaniem biletu zarejestrowanego na stronie www.kinoamazon.pl (goście spoza Amazon) lub za okazaniem identyfikatora Amazon (pracownicy).

2.Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację,
 • nieposiadającej biletu wstępu lub identyfikatora

3.Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

4.Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
 • niepotrafiącym udowodnić posiadania biletu lub identyfikatora,
 • naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy,
 • rzucania przedmiotami,
 • posiadania i spożywania alkoholu,
 • posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • rozniecania i podsycania ognia
 • posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
 • umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych,
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,

6.Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:

 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku, a także urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie ograniczać pola widzenia nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Ograniczenia te nie dotyczą osób posiadających akredytację prasową i innych dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
 • materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
 • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów - przewodników.

7.Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności bez zezwolenia ze strony organizatora. Zakaz dotyczy między innymi terenu budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1.Uczestnik Imprezy ma prawo do:

 • przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy.
 • informacji o umiejscowieniu punktów informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
 • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy.

Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:

 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych,
 • nie zakłócać porządku publicznego,
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy,
 • stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów - do wykonywania ich poleceń.

SŁUŻBY PORZĄDKOWE I SŁUŻBY INFORMACYJNE

 1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne są uprawnione między innymi do:
 • sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Impreza jest ograniczona ilościowo do 999 osób i ma charakter zamknięty tj. mogą w niej uczestniczyć wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, posiadający ważny bilet lub identyfikator. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Imprezę każdej osobie, której uczestnictwo w Imprezie mogłoby powodować naruszenie postanowień określonych w zdaniu poprzedzającym
2.Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy

usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji
3.Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezyz powodu naruszenia Regulaminu Imprezy nie przysługuje prawo do odszkodowania
4.Niniejszy Regulamin jest dostępny w punktach informacyjnych oraz przy wejściach na Terenie Imprezy
5.Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
6.Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy
7.Organizator utrwala przebieg Imprezydla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy w przekazach medialnych na całym świecie.
8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2016 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy.